موسسه فرهنگی موزه ها در نظر دارد بهره برداری از غرفه فروش موزه زمان در شهر تهران را از طریق مزایده عمومی و به مدت یک سال به صورت امانی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ و محل تحویل پاکت‏ ها، پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 1402/03/16 در محل دبیرخانه موسسه می باشد.

شرایط عمومی-غرفه فروش موزه زمان

شرایط اختصاصی-غرفه فروش موزه زمان

تعهدنامه منع مداخله مزایده-غرفه موزه زمان

تعهدنامه عمومی مزایده- غرفه موزه زمان

پیش نویس قرارداد غرفه فروش موزه زمان

برگ پیشنهاد قیمت غرفه موزه زمان

برچسب پاکت های الف،ب و ج

فرم فعالیت پیشنهادی فروشگاه