این اثر متعلق به قرن هشتم/ نهم پیش از میلاد می باشد. مبدا اثر ایران و مواد و روش تزیین شامل گل رس، نقش افزوده، منقوش و دست ساز است که در موزه نور و رشنایی یزد در معرض دید عموم قرار دارد.