پس از تصویب حذف چهار صفر از پول ملی، شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی اقدام به تولید مستندی در موضوع جایگاه و اهمیت پول در ایران نمود. در همین راستا، مستندسازان این شبکه در موزه پول حضور یافته و با تهیه مصاحبه از کارشناسان این مجموعه پیرامون موضوعاتی همچون: پیشینه مبادلات بازرگانی، پیشینه شکل گیری و تحول پول، انواع ابداع و تاثیر آن بر جامعه در طول تاریخ ایران نموده، همچنین با تصویربرداری از آثار موجود در موزه پول به معرفی آنها پرداختند. بنا است این مستند که هنوز فیلمبرداری و مراحل ساخت آن ادامه دارد با نام «چاو» روی آنتن سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه مستند قرار گیرد.