سخنرانی علمی (آنلاین):
توسعه موزه های ملی بنیاد مستضعفان
سخنران: دکتر حمیدرضا قنبری همدانی
مدیر برنامه ریزی، پژوهش و توسعه خدمات موزه ای بنیاد مستضعفان
زمان: شنبه ۲۷فروردین ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴تا ۱۵
http://vc.tabriziau.ac.ir/fcmc