این ساعت، تاقچه ای و از نوع فنری می باشد که در قرن هجدهم در کشور فرانسه ساخت شده و در تزیینات آن از نمادهای اساطیری یونان و روم باستان استفاده شده است.