نقاشی یوسف و زلیخا موجود در موزه ملی هنرهای اصفهان از آثار علی بن محمد ابراهیم نقاش باشی نعمت اللهی است. وی این اثر را در اواخر دوره قاجار یا اوایل پهلوی به تاثیر از نقاشی غربی به تصویر کشیده است.