نشست فصلی اعضای هیات تحریریه دوفصل نامه بنیان هنر برگزار شد‌ .
به گزارش روابط عمومی گروه موزه های دفینه؛ در نشست فصلی اعضای هیات تحریریه دو فصلنامه بنیان هنر،اعضا به هم اندیشی و تدوین شاخص های پیش رو و چگونگی برگزاری رویدادهای پژوهشی گروه موزه های دفینه و شمارگان آتی نشریه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه دکتر اصغر فهیمی فر هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر سید رسول موسوی حاجی هیئت علمی دانشگاه مازندران، دکتر مرتصی حصاری و دکتر رضا رحمانی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و دکتر سید محمد امین امامی و دکتر سجاد باغبان ماهر اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان به همراه مدیرمسئول، سردبیر و مدیر داخلی نشریه به هم اندیشی و تدوین شاخص های دوفصل نامه بنیان هنر پرداختند و بر تمرکز و استمرار تخصصی در حوزه مطالعات موزه و موزه داری تاکید کردند.
دوفصل نامه بنیان هنر، جستارهای موزه داری، مرمت، باستان شناسی و تاریخ هنر نخستین شماره خود را در اردبیهشت سال جاری به چاپ رسانده و شماره دوم آن نیز در هفته پژوهش سال جاری به چاپ خواهد رسید.