بازدید تعدادی از سفرای ایرانی در کشورهای مختلف از موزه خودروهای تاریخی ایران، در این بازدید سفرای ایران در صربستان، ایرلند، ترکیه همچنین سفرای سابق ایران در مجارستان، کوبا به همراه سفير سابق ايران در سازمان كنفرانس اسلامي حضور داشتند.