دبیر هلدینگ گردشگری شهرداری تهران به همراه همکاران بخش گردشگری شهرداری، از موزه خودروهای تاریخی ایران بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی گروه موزه های دفینه؛ آقای حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد و دبیر هلدینگ گردشگری شهرداری تهران به همراه همکاران بخش گردشگری شهرداری، از موزه خودروهای تاریخی ایران بازدید کردند.
حجازی با اشاره به پتانسیل‌های موزه خودرو و توانایی جذب گروه‌های تهران گردی بر قرارگیری موزه خودروهای تاریخی به عنوان موزه شاخص در زمینه خودرو به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در زنجیره گردشگری تهران تاکید کرد.