چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی مزایده عمومی کلیک نمایید.

سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی مزایده غرفه فروش موزه زمان روی هر لینک کلیک فرمایید.

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/برچسب-پاکت-های-الف،ب-و-ج.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/برگ-پیشنهاد-قیمت-غرفه-موزه-زمان.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-فروش-موزه-زمان.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-موزه-زمان.

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-موزه-زمان.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/شرایط-اختصاصی-غرفه-فروش-موزه-زمان.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/شرایط-عمومی-غرفه-فروش-موزه-زمان.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/فرم-فعالیت-پیشنهادی-فروشگاه.pdf