در این اثر گوهرهای الماس، یاقوت و زمرد قرار دارد، دسته شمشیر از طلا و استخوان، تزیینات غلاف طلا با مخمل بنفش است.

فن ساخت ساز دست‌ساز، گوهرنشانی، قلمزنی، گوارسه‌چینی می باشد. یاقوت قرمز بزرگی بر روی دسته شمشیر و دو عدد دیگر برروی غلاف در میان الماس‌ها خودنمایی می‌کند.

این شمشیر جنبه تشریفاتی داشته و در مراسم خاص استفاده می‌شده است. وزن آن یک کیلو و 155گرم و توسط هنرمندان ایرانی برای فتحعلی شاه ساخته شده‌است.