قدمت : سده نوزده میلادی/

محل ساخت یا مبداء : فرانسه/

مواد و روش ساخت :  کریستال و برنز/

محل نگهداری :  موزه آوند های تاریخی واقع در مرکز فرهنگی موزه ای شهدای رامسر