هنری به قدمت تاریخ را در موزه ای یکتا ببینید

در اولین موزه عاج ایران و خاورمیانه