نشر کتب و مقالات، از اهداف موسسه و نهادهای فرهنگی است. در زمینه موزه و موضوعات مرتبط  مقالات و کتب تخصصی در دست چاپ است. به زودی عناوین انتشاراتی موسسه از طریق این صفحه اعلام می گردد. موضوعات در دست انتشار ، شامل موزه و بازاریابی ، مدیریت موزه، آرشیو در موزه، شیوه های حفاظت و نگهداری در موزه، طراحی  و ساخت موزه ها، نمایش در موزه ، انواع آثار موزه ای و معرفی آن می باشد.