زمینه های همکاری با موسسه فرهنگی موزه ها :

۱- همکاری جهت برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها با نهادهای مرتبط و هم موضوع

۲- همکاری در زمینه موزه و موزه داری با دانشگاه ها

۳- همکاری در زمینه گردآوری آثار و معرفی آن

۴- همکاری در زمینه تبلیغات در رسانه های گوناگون

۵- همکاری با  بنیاد مستضعفان جهت  معرفی دستاوردهای  این نهاد به مردم