انتصاب مدیرعامل

/
مهندس شایسته مدیرعامل جدید موسسه فرهنگی موزه های بنیاد شد …