گنجینه سازه های چوبی  موسسه فرهنگی موزه های بنیاد اختصاص به نگهداری درها و پنجره های چوبی تزئینی ، سقف های نقاشی شده ، ارسی های نفیس و قاب آیینه ها  دارد. این گنجینه شامل آثار چوبی مشبک کاری،  منبت کاری و معرق کاری متنوع  و نیز انواع آینه کاری ها و نقاشی ها روی آثار و الحاقات چوبی در بناهای تاریخی از دوران های مختلف ( اغلب قاجار و پهلوی ) است.از جمله این آثار می توان به در چوبی  تاریخ دار با قدمت  ۹۰۰ سال و نیز درهای نقاشی شده دوران صفوی  اشاره کرد.