این خـزانه در سال ۱۳۷۶ شـمسی فعالیت خود را مبنی بر گـرد آوری مطبوعات کشور آغاز کرد. هدف اصلی خـزانه مطبوعات نگهداری از آثار ارزشمند تاریخ مطبوعات ایران طی ۲۰۰ ساله گذشته می باشد.