مجموعه‌ایی جالب توجه از آرایه‌ها، زیور‌آلات، سنگهای نیمه قیمتی و قیمتی،گردن آویز‌های زینتی و اشیایی با کاربرد آرایش و پیرایش، از دوران باستان، تا حال حاضر. برخی از زیور آلات باستانی این گنجینه با ترکیب زیبای رنگهای مهره‌های گوناگون  در کنار هم،در عین قدمت،از زیبایی و ویژگی های خاصی برخوردارند. این مجموعه ،روند جالب توجه ایی از هنر و صنعت زیور سازی‌ و استفاده از سنگها و فلزات را با کاربرد تزیینی، از گذشته تا حال حاضر در بر دارد.