گنجینه ایی مبتنی بر اشیا متنوع و گوناگون و نمایانگر زندگی و آداب مردم، خصوصا رجال و زندگی اجتماعی مردم شهر تهران از حدود دویست سال گذشته تا حال حاضر. اشیا این گنجینه بیشتر متعلق به دوره‌ی قاجار و پهلوی محسوب شده و گسترده‌گی آنان از لحاظ تنوع، معرف هنر و تاریخ جالب توجه و متنوع دوره‌ی خود و خصوصا زمانه ایی است که ایران اصطلاحا وارد دوره‌ی تجدد تاریخی خود شده بود. ( به زعم اشراف و رجال دوران). برخی از اشیا این گنجینه عبارتند از وسایل تزئینی منزل رجال مانند ظروف گرانبها، بوفه ها شمعدانها و چراغها و…