غنی ترین و متنوع ترین گنجینه موسسه به لحاظ  جنس و قدمت با بیش از۲۰هزار شیء است  که از مهمترین آنها میتوان به آثار شیشهای ،سنگی ،فلزی ،سرویسهای غذا خوری چینی و کریستال ،عاج و قلمدان و ابزار روشنایی اشاره کرد.