گردآوری آثار موزه ای در نزد دوستداران مجموعه دار و موزه ای، شاکله اصلی شلکل گیری موزه هاست. مجموعه داری و گردآوری از آغاز خلقت انسان و گردآوری اشیا صدفی و سنگ های قیمتی و سنگ های تزئینی شروع شده و امروزه در زمینه های گوناگون ادامه دارد. موسسه موزه ها جهت غنای بیشتر گنجینه های خود علاقه مند به گردآوری آثار شاخص و اصیل موزه ای است. در همین راستا این موسسه از هرگونه برنامه حمایتی و موارد اینچنین در زمینه گردآوری اشیا استقبال کرده و میزبانی این نوع آثار با توجه شرایط آن  می پذیرد.

 

راهکارهای عملی در زمینه گردآوری :

۱- ارتباط با موسسه و نهاد های مرتبط با مجموعه داران

۲- ارتباط با مجموعه داران

۳- تفاهم نامه همکاری در زمینه نگهداری ، حفاظت و مرمت آثار با مجموعه داران