در حال حاضر،موسسه فرهنگی موزه های بنیاد ۱۴ گنجینه تخصصی با عناوین زیر را اداره می کند:
“سفالینه ها”،”بافته ها”،”سازه های چوبی”، “تندیس”،”نگاره ها”(تابلوهای نقاشی)،”چینی و سرامیک و شیشه”،”تاریخ تهران”،”آرایه ها و پیرایه ها”،”پول”،”زمان”،”خودرو”،”مطبوعات”،”جنگ افزار”و “”کاخ رامسر”.

موسسه فرهنگی موزه های بنیاد همواره از گنجینه های موجود برای ب