موسسه فرهنگی موزه های بنیاد در زمینه آموزش در مجموعه ها و گنجینه های خود  اقدام به برگزاری کارگاه های مختلف می کند.

 

۱- اصول و شیوه های مرمت آثار موزه ای

۲- طراحی  فنی آثار موزه ای

۳- مستندسازی آثارموزه ای

۴- شناسنامه نویسی آثار موزه ای

۵-روش های تشخیص آسیب آثار

۶- کدگذاری اشیا موزه ای

۷- روش های نگهداری آثار

۸- شیوه های امنیت در گنجینه ها و مجموعه ها

۹- طبقه بندی آثار  موزه ای بر اساس دوره و موضوع

۱۰- تفکیک آثار مطالعاتی از موزه ای

۱۱- آموزش روشهای جابجایی آثار موزه ای

۱۲- روش های بسته بندی آثار موزه ای

۱۳-  بیمه و جابجایی آثار