موسسه فرهنگی موزه ها بنیاد در راستای اعتلای دانش موزه ها و مجموعه داری ایران قدم بر می دارد. این موسسه در زمینه آموزش اقدام به برگزاری کارگاه های مختلف می کند ؛ کارگاه هایی شامل

۱-  باستان شناسی در موزه

۲-  بازاریابی در موزه

۳-  مدیریت موزه

۴- عکاسی در موزه

۵- آشنایی با موزه های ایران و جهان

۶- آشنایی با روش های راهنمایی در موزه

۷-  روش های نمایش در موزه

۸- دیجیتال در موزه

۹- گردآوری در موزه

۱۰- روش های معرفی و شناسایی اشیا موزه ای