موسسه فرهنگی موزه ها در سال های اخیر نمایشگاه های مختلفی برگزار کرده است. این موسسه در نظر دارد نمایشگاه های موقت، سیار و تک اثر خود را گسترش دهد. موضوعات نمایشی شامل موارد زیر می باشد:

۱- آثار موزه ای موسسه فرهنگی موزه های بنیاد

۲- مناسبت ها و نمایش آثار

این موضوعات به  طور کلی شامل تمامی گنجینه های موسسه که قابلیت نمایشی دارد مانند انواع تابلوهای قهوه خانه ای ، تابلوهای نقاشی ایرانی و اروپایی ، انواع جنگ افزار ، مفرغ ، تندیس اروپایی، عاج ، آثار چوبی، کاشی کاری، سفال و شیشه و چینی ، خودروهای کلاسیک، سکه های تاریخی و اسکناس و تمبر ، انواع بافته از جمله فرش و لباس و زیر انداز و ترمه ، انواع آثار تاریخی و نمایشی دیگر است. آثار فرهنگی و تاریخی ایران جهت نمایش های اختصاصی در شرایط ویژه به نمایش در می آید