نمایشگاه سیار

برای پیشبرد سریع اهداف فرهنگی – موزه ای با جنبه های توسعه ای و نیز به دلیل نبود امکانات کافی در مناطق گوناگون و کمتر توسعه یافته، نمایشگاه ها و موزه های سیار شکل داده شده اند. این نمایشگاه ها تاریخ و فرهنگ یک ملت و قوم را در مکان های مختلف در معرض دید عموم می گذارند. اگر به این نوع موزه ها توجه کافی شود، بسیار تاثیر گذار خواهند بود.
نمایشگاه سیار در موسسه فرهنگی موزه های بنیاد در راستای معرفی غنای آثار موسسه فرهنگی موزه ها به افرادی که شرایط بازدید موزه ها را ندارند و نیز جذب مخاطب بیشتر در آینده نزدیک به صورت منسجم شروع به فعالیت می کند. این نمایشگاه ها در واقع موزه هایی سیار محسوب می گردند که در حین نمایش حاوی مطالب آموزشی برای مخاطبان خود هستند.