نمایشگاه موقت در موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان با هدف گسترش فرهنگ موزه داری در کشور، و نیز آموزش برای کلیه اقشار خصوصا اقشار  آسیب پذیر جامعه صورت می گیرد. این نمایشگاه ها شامل اشیای محفوظ در گنجینه هاست که نیاز به نگهداری بیشتر داشته و قابلیت نمایشی گسترده ای از نظر زمانی ندارند. نمایشگاه های موقت در سه حوزه های زیر برگزار می گردد.

۱- اشیا کمتر دیده شده موسسه فرهنگی موزه ها

۲- اشیا امانی و اهدایی

۳- دستاوردهای موسسه فرهنگی موزه ها  در زمینه موزه و علوم مرتبط با آن