نمایشگاه های موسسه که قابلیت بازدید عموم را داراست در این رسته قرار می گیرد. این نمایشگاه ها بیشتر با موضوعات ملی و مذهبی از قبیل حماسه عاشورا و آثار موزه، آثار جنگ افزار در شاهنامه  – نوروز و آثار موزه – پرده خانه خدا .. برگزار می گردد.