موسسه فرهنگی موزه ها جهت ارتباط با موزه ها، نهادهای فرهنگی و سازمان های مرتبط  ، اقدام به همکاری و ایجاد  تفاهم نامه با این مراکز می کند.  این تفاهم نامه ها در چهارچوب اهداف و اساسانامه موسسه قرار دارد. از جمله این نوع تفاهم نامه ها می توان به تفاهم نامه های برگزاری نمایشگاه موقت ، برگزاری نمایشگاه سیار، همایش ها، جلسات هم اندیشی و… می باشد.