دو بنای قدیمی مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر مرمت -باززنده سازی- شد.

/
مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر طی پروژه ای بنای حمام قدیم و آش…