نصب یادمان 175 شهید غواص در مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر

/
در راستای اشاعه فرهنگ شهادت و در ادامه توسعه و تکمیل طرح راه اندازی ت…