اهدای ساعت دکتر رضا شعبانی؛ چهره ماندگار به موزه زمان

/
به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی موزه ها،رضا شعبانی ساعت خود…