گشایش بیست و پنجمین کنفرانس جهانی ایکوم با حضور پر رنگ نمایندگان ایران در کیوتو ژاپن

/
به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی موزه ها، بیست و پنجمین کنفر…