مشارکت موزه داران موسسه فرهنگی موزه ها در باز تعریف جهانی موزه

/
به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی موزه ها، امسال در کشور ژاپن…