تقدیر ویژه ایکوم ایران از موسسه فرهنگی موزه ها در روز جهانی موزه

/
 به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی موزه ها،آیین «روز جهانی موزه…