وعده جلوگیری از تعطیلی موزه ها با واقعیت افزوده هیجانی تر

/
    معمولا، آن چه از موزه در ذهن تداعی می شود م…