تعهدنامه-عمومی-مناقصه-1

آنالیز-بهاء-خدمات-1399

برگ-شرایط-اختصاصی-مناقصه-خدمات-99

برگ-شرایط-عمومی-مناقصه-خدمات-تهران-99

پیش-نویس-قرارداد-تامین-کارکنان-خدماتی-تهران

تعهدنامه-منع-مداخله-شرکت-در-مناقصه

فرم-پیشنهاد-قیمت-شرکت-در-مناقصه-خدمات

مدارک-مورد-نیاز-جهت-شرکت-در-مناقصه-تامین-نیروی-خدمات

مشخصات-پیمانکار-تاریخ-تکمیل-پرسشنامه-1