موسسه فرهنگی موزه های بنیاد  در راستای ارتقای دانش موزه و  نیز کمک به تمامی اقشار جامعه ، فضای موزه های خود را در قالب بازدید مجازی در اختیار مخاطبان قرار می دهد. موزه زمان درتهران واقع در زعفرانیه تهران و موزه  تخصصی عاج در رامسر به عنوان اولین نمونه ها برای استفاده عموم انتخاب گردید. در آینده نزدیک موزه های دیگر  این مجموعه اضافه می گردد.

 

موزه زمان

موزه عاج